Share this page Print

Mag-ulat ng krimen

This page is available in: English, 中国 & Tagalog 

Malugod na pagbati sa sistemang OnLine ng CPS para sa mga mamamayan

PAALALA: Ang mga ulat o report na ito ay hindi sinusuri oras-oras. Para sa mga emerhensya, biglang pangangailanagan, hindi inaasahang pangyayari o krimen na kasalukuyang nagaganap-tumawag sa 911.

Car Crash
 

Banggaan / aksidente ng sasakyan:

 

Lahat ng banggaan o aksidenteng trapiko ay dapay iulat ng personal.

  • Kung maaaring imaneho ang mga sasakyan, magtungo sa pinakamalapit na himpilan ng pulis.
  • Kung hindi maaaring imaneho ang mga sasakyan, ang CPS ay kailangangang papuntahin.
xmark

Mga Ulat na hindi maaring iulat o ipadala online:

 
  • pagnanakaw na may kasamang karahasan o kapinsalaan
  • panloloob ng bahay
  • alitan o pag-aaway ng pamilya
  • pagnanakaw ng sasakyan

Ang mga krimeng ito ay maaaring mangailangan ng pagpunta ng pulis.  Tumawag sa numerong di pang-emerhensya (403) 266-1234.

Para sa emerhensya at krimeng kasalukuyang nagaganap –tumawag sa 911.

Checkmark
 

Mga ulat na maaaring ihayag online:

  • pagnanakaw mula sa sasakyan, ninakawan ang sasakyan
  • paninira ng gamit/pag-aari
  • nawawalang pag-aari (maliban sa government ID)
  • nanakaw na gamit

Ang paghahayag, pag-file ng  report na hindi tunay , hindi katotohanan sa pulis ay krimen.

Paunawa/Paalala: Pakisara ang “pop-up blocking software” bago maghayag o magpadala ng report.


File a report

 

The Calgary Police Service Citizen Online Police Report System is powered by the Online Citizen Police Reporting system from Coplogic Inc.

magpadala ng tip sa Crime Stoppers

Ang Crime Stoppers ay hiwalay na entidad/lupon na tumatanggap ng mga tip tungkol sa gawaing kriminal mula sa mamamayang hindi gustong magpakilala.  Ang mga ulat na ito ay pinapasa sa CPS. Maaaring mag-ulat ng hindi magpapakilala sa:

Hindi lahat ng tips na natatanggap ng CrimeStoppers ay naiimbestigahan.

Mag-ulat ng graffiti o bandalismo,paninira

Kung may makitang bandalismo,graffiti, iulat sa pagtawag sa 311.

Sa mga ulat ay isama ang lugar (o pinakamalapit na address), saan inilagay ang bandalismo at kung maaari ay larawan mismo ng bandalismo.  Sa pag-uulat ng bandalismo sa 311, maseseguro na ito ay malilinis at maiimbestigahan.